1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Kalbos kodas“ (juridinio asmens kodas 302863574, adresas J.Kubiliaus g. 3–38, Vilnius) ir Jūsų (duomenų subjekto) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Europos Sąjungos reglamentas Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 Sutartyje ar kitoje UAB „Kalbos kodas“ pateikiamoje formoje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad UAB „Kalbos kodas“ juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų apibrėžimas

ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), asmens duomenys yra apibrėžiami taip:

Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

  1. Asmens duomenų rinkimo teisinis pagrindas

3.1. Gavus jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas yra laikomas jūsų asmens duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu.

3.2 Kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant vykdyti sutartį tarp jūsų ir UAB „Kalbos kodas“, BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas yra laikomas teisiniu pagrindu. Tai taip pat taikoma tvarkymo veiksmams, kurie yra būtini priemonių iki sutarties sudarymo vykdymui.

3.3 Jei jūsų duomenų tvarkymas yra reikalingas, siekiant įvykdyti mūsų bendrovei taikomą teisinę prievolę, BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas yra laikomas teisiniu pagrindu.

3.4 Jei tvarkymas yra reikalingas, siekiant apsaugoti mūsų bendrovės ar trečiosios šalies teisėtą interesą ir jei duomenų subjekto interesai, pagrindinės teisės ir laisvės neviršija aukščiau nurodyto intereso, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas yra laikomas teisiniu tvarkymo pagrindu.

  1. Duomenų ištrynimas ir saugojimo terminas

Duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinami arba tvarkymas bus apribojamas ar blokuojamas iš karto, kai tik nebus taikomas saugojimo tikslas. Be to, duomenys gali būti saugomi, jei Europos ar nacionalinis įstatymų leidėjas tai nustato ES reglamentuose, įstatymuose ar kitose valdytojui taikomose nuostatose. Duomenys taip pat bus apribojami ar pašalinami po 3 metų po paslaugų suteikimo ar pasibaigus aukščiau pateiktose teisinėse nuostatose nurodytam saugojimo terminui.

  1. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

5.1 Asmens duomenys yra renkami tik tuomet, jei pateikiate juos savanoriškai, pavyzdžiui, atlikdami užsakymą, registruodamiesi dėl asmeninių paslaugų. Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra paslaugų teikimas arba kitas sutartyje ar kitoje UAB „Kalbos kodas“ pateikiamoje formoje nurodytas asmens duomenų tvarkymo tikslas.

5.2 UAB „Kalbos kodas“ surinkti asmens duomenys be jūsų sutikimo bus naudojami tik užsakymo ar jūsų užklausų tvarkymui ir, jei būtina, perduodami atsakingam vertėjui.

5.3 Jūsų duomenys nebus parduodami, nuomojami ar atskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus čia nurodytus būdus. Asmens duomenys bus perduodami tik valdžios institucijoms ir įstaigoms pagal privalomus nacionalinius teisės aktus. Mes įpareigojame savo darbuotojus, įmones ir pardavėjus griežtai laikytis konfidencialumo.

  1. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar prašymas ištrinti duomenis

Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti pateiktą informaciją, ar prašyti susipažinti su savo duomenimis,  apriboti duomenų tvarkymą, prašyti ištrinti duomenis pranešdamas apie tai adresu info@kalboskodas.lt.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

UAB „Kalbos kodas“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.